Transport av farlig gods (ADR)

Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller på en annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods, er pliktig til å følge forskrift om landtransport av farlig gods. Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver.

Farlig gods inndeles i følgende klasser:

 • Klasse 1 – eksplosive stoffer og gjenstander
 • Klasse 2 – gasser
 • Klasse 3 – brannfarlige væsker
 • Klasse 4.1 – brannfarlige faste stoffer
 • Klasse 4.2 – selvantennende stoffer
 • Klasse 4.3 – stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt ved vann
 • Klasse 5.1 – oksiderende stoffer
 • Klasse 5.2 – organiske peroksider
 • Klasse 6.1 – giftige stoffer
 • Klasse 6.2 – infeksjonsfremmende stoffer
 • Klasse 7 – radioaktivt materiale
 • Klasse 8 – etsende stoffer
 • Klasse 9 – forskjellige farlige stoffer og gjenstander

ADR grunnkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om frakt av farlig gods og innføring i lover og regler som gjelder på området. Dette kurset forbereder deg til prøven som fører fram til kompetansebeviset. Du kan bygge på grunnkurset med flere moduler.

Vi tilbyr grunnkurs, klasse 1 og tank. Vi tilbyr også sammensatte kurs.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Meld deg på Transport av farlig gods (ADR)